Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Mäkelän Kone Oy
Y-tunnus: 0666355-0
Kielokatu 1, 04430 Järvenpää
Puhelin: 09-5495 2500

Tytäryhtiö Mäkelän Auto Oy
Y-tunnus: 0126360-3
Salpatie 1, 04410 Järvenpää
Puhelin: 09-54952200

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

ATK-päällikkö, Talouspäällikkö

Mäkelän Auto Oy

Salpatie 1
04410 Järvenpää
puhelin: (vaihde) 09 54952200

Rekisterin nimi

Mäkelän Autotalojen asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde tai palvelujemme käyttäminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilötietolain 8 §:n edellytysten mukaisesti asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, lainsäädännöstä tai sopimuksista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin, sekä asiakassuhteiden eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, seurantaan, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet.

Lisäksi rekisterinpitäjän valituilla yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, puhelinnumerot, fax-numero, sähköpostiosoite, sukupuoli, asiakasryhmä, vakuutusyhtiötiedot sekä markkinointiluvat, kieli- ja maatunnus, syntymäaika, henkilötietolain sallimissa tilanteissa henkilötunnus tai y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi, verkkopalvelutunnus, operaattoritunnus. Tarvittaessa myös työnantaja, työtehtävä, työsuhteen alkupäivä, työmuoto, toimiala, asumismuoto, palkkaluokka, varusmiespalvelu, siviilisääty, yhteisvastuullisuus, henkilötodistuksen tiedot, PEP tiedot, lääkärintodistus, luottotiedot ja loppuvelka. Lisäksi myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot sekä viestintähistoria.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Tietojen luovutukset

Mäkelän Koneen konserniyhtiöillä on yhteinen asiakasrekisteri ja asiakastietoja jaetaan konserniyhtiöiden välillä.

Tietoja voidaan luovuttaa Mäkelän Kone Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Rekisteristä luovutetaan tietoja maahantuojalle auton takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan myös rahoitus- ja vakuutusyhtiöille sekä Trafille. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja siirretään tarpeen mukaan vaihtoautotietojen ja korikorjauslaskelmien käsittelijöille. Lisäksi tietoja voidaan siirtää väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin, sekä rekisterin pitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojausperiaatteet

Tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa Mäkelän Koneen omilla palvelimilla ja niitä käytetään suljetussa verkossa, joka on suojattu suojausohjelmistojen ja -laitteistojen sekä salasanojen avulla.

Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään.

Henkilötietojen käsittelystä on laadittu ohjeistus tietoja käsitteleville. Paperilla säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään asiallisen yhteyden päätyttyä kirjanpitolain edellyttämän ajan.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa osoitteeseen: Mäkelän Auto Oy, Salpatie 1-3, 04410 Järvenpää. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus saada itsensä toimittamat asiakasrekisterin tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn henkilötietoon kohdistuvaa vaatimusta, rekisteröidylle annetaan asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html